Jahra Rotunda


Jahra - Marzouq Al Miteb Street (3)

Jahra \ Jahra - Marzouq Al Miteb Street, opposite to The Sultan Center roundabout, opposite to Royal Pharmacy.