JA2


Jahra - The Sultan Center (2)

Jahra \ Jahra - Marzouq Al Miteb Street, opposite to The Sultan Center roundabout, next to Royal Pharmacy.